TCM and Difficult Miscellaneous Diseases >> Other >> Famous old Chinese Medicine

Famous old Chinese Medicine

Administrators
Rank
Posted by 11-29 19:38
TCM Best 0
Points 982
Sex Boy
From CHINA
Famous old Chinese Medicine
Famous doctors in ancient China:

Bian que, Hua Tuo, Zhang Zhongjing, Huangfu MI, Ye Gui, Sun Simiao, Xue Shengbai, Song Ci, Li Shizhen, Ge Hong, Zhang jiebin, Bao Xiangao, etc.

Famous modern Chinese doctors:

Deng Tietao, Zhu Liangchun, Yan Dexin, Jiao Shude, you Huizhong, Ren Jixue, Zhang Qi, Lu Zhizheng, Zhou Zhongying, Chao Enxiang, Wang Mianzhi, you Shusheng, Zhang Xuewen, Li Jinyong, Lu Guangshen, Li Ke, etc.

There are so many famous old doctors of traditional Chinese medicine. I will sort them out slowly and publish them in this post.
 
TCM edited the post in 2020-11-30 9:33:44

Search More or Reply
Keywords   
Home|About TCM|About Site|Famous|Masterpieces|Disclaimer|About Me|Map

©2020 san-xin-tang.cn